بزرگ ترین مرجع دانلود بازی و انیمیشن
نقد وبرسی بازی گان

این بازی در سال 2010در امریکا ساخته شده است

در مورد بازی اولین مرحله ی بازی گان این است دوست زی زیرا بیدار میکند وبه او پیشنها د شکار وتیر اندازی میدهد زی هم بیدار وبا او میرود انها چند کلاغ میکشند ودر ادامه رهشان دوست زی یک گوزن میبیند وان را شکار میکند دوست زی به زی میگوید اگر راست می گویی ا ین کلاغ ها رابکش ان هم می کشد ویک دفعه صدای گرگ های جنگل میاید گرگ ها بسوی انها می امدند  انها انان راتیر اندازی کردند و همه ی گرگ ها راکشتند وبه الای تپه ای رفتند زی چند گوزن دید انها راشکار کردند ویک دفعه چندین گرگ دیگر دیدند که دارند گوزن ها رامیخورند انها اصبانی شدند وبه سوی گرگ ها رفتند وانها را کشتند  دوست زی کنار رفت ویک دفعه خرسی انرا ب پنجه اش زد ودوست زی قضای کمک کرد زی بسوی ان امد وتفنگ ان را برداشت وخرس را کشت